Mountain View, California 6:05 AM EDT
Nairobi, Kenya 5:35 AM EDT
Ashburn, Virginia 5:22 AM EDT
Mountain View, California 5:20 AM EDT
Mountain View, California 4:56 AM EDT
Chicago, Illinois 4:38 AM EDT
Mountain View, California 4:11 AM EDT
Mountain View, California 3:42 AM EDT
Mountain View, California 3:31 AM EDT
Mountain View, California 2:28 AM EDT